תקנון פעילות “Samsung Galaxy A9”

תקנון זה מגדיר את התנאים החלים עליך בעת השתתפותך בכל מבצע, פעילות ו\או תחרות שמקיים אתר “גאדג’טי”. עצם ההשתתפות מעידה על הסכמתך לכל האמור בתקנון זה. יש לקרוא את כל התנאים המופיעים בתקנון זה בקפידה ובמידה ואינך מסכים להם, עליך להימנע מהשתתפות במבצע ו\או בתחרות.

1. הגדרות

המונחים המפורטים מטה הינם חלק בלתי נפרד מתקנון זה:
1.1 “האתר” – אתר “גאדג’טי” בכתובת gadgety.co.il.
1.2 “החברה” או “עורך המבצע” – חברת אתוס מדיה בע”מ, ח.פ. 514926518, מרחוב דוד שמעוני 6,
הרצליה. מייל: webmaster@gadgety.co.il.
1.3 “העוזרת לחברה“ – סמסונג אלקטרוניקס ישראל בע“מ, , ח.פ. 514797851, מרחוב אהרון
ברט 22 פתח תקווה טלפון: 0779026420; פקס 0779026203.
1.3 “המבצע” – התחרות או ההגרלה אשר מקיימת החברה.
1.4 “תקופת המבצע” – החל מיום 6.1.2019 בשעה 14:00 ועד ליום 13.1.2019 בשעה 23:59 לפי
שעון ישראל.
1.5 החברה רשאית לשנות את תקופת המבצע ו\או ימי המבצע, לרבות שעות המבצע, כולם או
חלקם, ותהיה רשאית להאריכם, לקצרם או לבטלם באופן מוחלט ולמשתתף ו\או מי מטעמו לא
תעמוד כל טענה ו\או תביעה ו\או דרישה כלפי החברה בגין כך.
1.6 “דף המבצע” – דף האוהדים של האתר המופיע ברשת החברתית ”אינסטגרם“ שכתובתו:
https://www.instagram.com/gadgetycoil/
וגם דף האוהדים של האתר המופיע ברשת החברתית ”פייסבוק“ שכתובתו:
https://www.facebook.com/Gadgety/
1.7 “המשתתף” – כל אדם אשר הינו תושב ישראל ו\או אזרח ישראל על פי כל דין, אשר עמד
בתנאים המוצגים בתקנון זה, לרבות מסירת פרטיו האישיים במלואם ובמדויק. עובדי האתר
ו\או החברה וספקיה, בני משפחותיהם, מנהלי החברה ובעליה אינם רשאים להשתתף במבצע.
1.8 “פעילות הפרס” – הפעילות בה יש להשתתף כפי שהוגדרה בדף המבצע באתר לשם השתתפות
במבצע.
1.9 “מועמדים לזכיה” – בתום המבצע ייבחרו שניים מתוך המשתתפים ב“פעילות הפרס” כפי שזו
מופיעה בדף המבצע על ידי חבר של שני שופטים מטעם החברה ועל פי שיקול דעתם של חבר
השופטים בלבד.
1.10 “הפרס” – שני מועמדים לזכיה יזכו בטלפון מדגם Samsung Galaxy A9 מתנת העוזרת לחברה.
החברה רשאית לשנות ו\או להחליף את הפרס לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום עדכונים
בנושא בדף המבצע ו\או בכל ערוץ הזמין לחברה באתר.

2. כללי

2.1 כל האמור בתקנון זה הינו בלשון זכר מתוך טעמי נוחות בלבד, אך כולל גם פניה בלשון נקבה ו\או רבים.
2.2 לזוכים בפרס לא תינתן האפשרות להמירו ו\או להחליפו לכל פרס אחר ו\או לתמורה כספיות בכל
אופן שהוא.
2.3 בכל מקרה של סתירה ו\או אי התאמה בין הנאמר בתקנון זה ובין פרסומים אחרים שיוצגו באתר
או בכל דרך אחרת, ייגברו הוראות תקנון זה לכל עניין, זאת למעט הודעה מטעם החברה בדבר
שינוי תקנון זה.
2.4 החברה רשאית להחליף ו\או לעדכן ו\או לשנות תנאי תקנון זה בכל עת במהלך המבצע על פי
שיקול דעתה הבלעדי. על המשתתף במבצע יחולו תנאי התקנון על פי הנוסח המעודכן ביותר
הזמין באתר, אף אם המשתתף או כל אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.
2.5 לא ניתן לערער על תוצאות המבצע, החלטות השופטים במבצע או בכל עניין אחר הנוגע
לבחירת הזוכים במבצע. כל ההחלטות הנוגעות לבחירת הזוכים במבצע הינן סופיות ומוחלטות.

3. השתתפות במבצע ובחירת הזוכה

3.1 השתתפות בפעילות כרוכה בהעלאת תמונה או סרטון המייצגים את הספרה ‘4’ בדרך מקורית לעמוד הפרטי של המשתתפים בפעילות באינסטגרם יחד עם תיוג ההאשטאג #4XFun וגם תיוג של עמוד האתר באינסטגרם
gadgetycoil@, או לחלופין, העלאת תמונה או סרטון כתגובה לפוסט הייעודי למבצע בעמוד הפעילות בפייסבוק. את השיתוף יש לבצע באופן פומבי, כך שהוא זמין לצפייה ולא דרך הודעות פרטיות או בחשבונות נסתרים.
3.2 בעצם ההשתתפות בפעילות המבצע, מאשר המשתתף ומקבל על עצמו בנוסף לתנאי תקנון זה
גם את תנאי השימוש של “אינסטגרם” ו“פייסבוק“ במלואם. מובהר בזאת כי עורך המבצע יהיה
רשאי לפסול מועמד בגין אי עמידה בתנאי התקנון ו\או אתר ”אינסטגרם“ ו\או ”פייסבוק”.
3.3 חבר השופטים יבחר זוכה יחיד מתוך כלל המועמדים לזכיה אשר הגיבו כנדרש בפוסט פרסום
המבצע בדף המבצע באתר ושפרטיהם האישיים זמינים עבור עורך המבצע במלואם ובמדויק, כל
זאת על-פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע.
3.4 יובהר כי אין על המשתתפים במבצע לכתוב או להעלות כל דבר הכולל תוכן אשר פרסומו או
שימוש בו עשוי להתפרש כהפרת זכויות של כל צד שלישי שהוא ו\או תוכן מעליב, פוגעני, שקרי,
מטעה ו\או מפר כל דין או הסכם אחר. עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות להסיר כל תוכן
המתואר בסעיף זה מדף המבצע ולפסול את המשתתף מהמבצע על פי שיקול דעתו הבלעדי.
3.5 לזוכה תישלח הודעה דרך בדבר זכיתו דרך דואר אלקטרוני.
3.6 החברה ו/או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם המועמדים לזכייה באמצעות פנייה לפרופיל
האינסטגרם או הפייסבוק וזאת לפחות 2 פעמים ובפרק זמן שלא יפחת מ- 72 שעות (לא כולל
שישי-שבת).
הניסיונות ליצור קשר עם המועמדים לזכייה, ייעשו בשעות העבודה הרגילות של החברה.
הניסיונות ייערכו במרווחים של שלוש שעות לפחות בין התקשרות להתקשרות.
3.7 משתתף שנבחר כזוכה ולא אותר ו\או לא השיב להודעת הזכיה שנשלחה אליו ו\או לא עמד בתנאי תקנון זה – תיפסל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו\או פרס חלופי ו\או כל פיצוי שהוא.
3.8 לאחר שאותר הזוכה, יתבקש לספק לעורך המבצע או מי מטעמו פרטים אישיים לשם זיהוי
ולצורך יצירת קשר לצורך חלוקת הפרס, לרבות שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני תקינה, מספר
טלפון פעיל ותקין וכתובת תקינה. החברה שומרת לעצמה האפשרות לדרוש פרטים אישיים
נוספים לרבות צילום ת”ז וכיו”ב, לשם ביצוע אימות פרטיו האישיים. הזוכה במבצע מאשר כי
פרטיו יועברו לידי נציג העוזרת לחברה לצורך חלוקת הפרס.
3.9 במידה ולא יצר קשר הזוכה שנבחר ו\או לא סיפק פרטים אישיים לצורך זיהוי ו\או לשם משלוח
הפרס, רשאי עורך המבצע לפסול זוכה זה מהמבצע.
3.10 במידה ונפסל המשתתף במבצע שהוכתר כזוכה, ייבחר משתתף אחר לזכיה בפרס על פי שיקול
דעתו הבלעדי של עורך המבצע.

4. הפרסים ואופן קבלתם

4.1 לזוכה במבצע יוענק פרס מכשיר Samsung Galaxy A9 מתנת העוזרת לחברה.
4.2 הזוכה בפרס אינו רשאי להעביר את זכותו לפרס לכל אדם אחר. אי ניצול הפרס במועד המתואר
בתקנון זה הינו באחריותו של הזוכה בלבד.
4.3 הזוכה מוותר בזאת על כל טענה כלפי החברה ו\או מי מבאיה ביחס לטיב ו\או איכות הפרס ופוטר
בזאת את החברה מאחריותה לפרס.
4.4 עורך המבצע יהיה רשאי לשנות ו\או להחליף את הפרס בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי
ללא עוררין.
4.5 הפרס יוענק לזוכה על-ידי העוזרת לחברה ובתיאום מראש עמה בלבד.
4.6 העוזרת לחברה תשלח לזוכה את הפרס בכל דרך בה תבחר, בין אם במשלוח (לרבות דרך דואר
ישראל) ובין אם בדרישה להגיע למשרדי החברה בישראל או לכל מיקום אחר כנדרש לצורך קבלת
הפרס.
4.7 משתתף במבצע שנבחר כזוכה ולא מסר פרטים מלאים ותקינים לשם יצירת קשר והעברת הפרס,
תיפסל מועמדותו לזכייה באופן מיידי וללא עוררין.
4.8 המשתתף ו\או המשתתפים במבצע מאשרים לעורך המבצע לפרסם את שמם המלא בכל אמצעי
מדיה אפשרי בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע.
4.10 עורך המבצע רשאי לבחור שלא לחלק את הפרס על פי שיקול דעתו הבלעדי.
4.11 על הזוכה לחתום על טופס אישור קבלת הפרס במעמד החלוקה.

5. פטור מאחריות

5.1 כל תקלה ו\או טעות ו\או שיבוש שייגרמו במהלך המבצע ו\או ההרשמה למבצע ו\או בקליטת
מלוא הפרטים הדרושים לצורך השתתפות במבצע, תביא לפסילת ההשתתפות במבצע. מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהיו עורך המבצע אחראי וכל הפועל מטעמו אחראים לכל נזק,
בין אם ישיר ו\או עקיף, לכל הוצאות ישירות ו\או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה
ו\או שיבוש ו\או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה ו\או נזק העשויים להגביל את
יכולתו של משתתף להשתתף במבצע.
5.2 מובהר כי החברה וכל הפועל מטעמה אינם אחראים לטיב ו\או איכות הפרסים המוצעים
במסגרת המבצע ואינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי נזקים, הוצאות ותקלות בקשר עם
הפרסים ו\או השימוש בהם. השימוש בפרסים יהיו באחריות הזוכים בלבד ולזוכה ולכל מי מטעמו
לא תהיה כל דרישה ו\או טענה ו\או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה באשר לכל נזק ו\או
הוצאה ו\או פגיעה ו\או הפסד בקשר לשימוש בפרס.
5.3 המשתתף מסכים כי יהיה עליו לשפות את החברה בגין כל נזק ו\או הפסד ו\או הוצאה ו\או פגיעה ו\או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה על ידו.

6. שונות

6.1 בהשתתפותו במבצע זה מצהיר, מסכים ומאשר כל אחד מהמשתתפים כי קרא את תקנון
המבצע וכי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו, וגם במידה שלא קרא את התקנון בחלקו או
במלואו, הוא מסכים כי יחול עליו התקנון ויחייבו לכל עניין.
6.2 כל המשתתף במבצע זה מצהיר, מסכים ומאשר כי כל הפרטים שמסר ו\או ימסור במסגרת
המבצע הינם נכונים ומדויקים.
6.3 כל המשתתף במבצע זה מצהיר, מסכים ומאשר כי ההחלטה הנוגעת לבחירת הזוכים
במבצע על-ידי החברה הינה סופית, מחייבת ובלתי ניתנת לערעור ו\או לתביעה.
6.4 סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ודבר הנוגע לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט
המוסמכים בישראל ועל פי הדין הישראלי בלבד.

השוואת מפרטים