תקנון מבצע “בלאק פריידי 2018 באג”

תקנון זה מגדיר את התנאים החלים עליך בעת השתתפותך בכל מבצע ו\או תחרות שמקיים אתר “גאדג’טי”. עצם ההשתתפות מעידה על הסכמתך לכל האמור בתקנון זה. יש לקרוא את כל התנאים המופיעים בתקנון זה בקפידה ובמידה ואינך מסכים להם, עליך להימנע מהשתתפות במבצע ו\או בתחרות.

1. הגדרות

המונחים המפורטים מטה הינם חלק בלתי נפרד מתקנון זה:
1.1 “האתר” – אתר “גאדג’טי” בכתובת gadgety.co.il.
1.2 “החברה” או “עורך המבצע” – חברת אתוס מדיה בע”מ, המפעילה את האתר.
1.3 “העוזרת לחברה“ – באג מולטיסיסטם.
1.3 “המבצע” – התחרות או ההגרלה אשר מקיימת החברה.
1.4 “תקופת המבצע” – החל מיום 23.11.2018 בשעה 10:00 ועד ליום 30.11.2018 בשעה 23:59 לפי
שעון ישראל.
1.5 החברה רשאית לשנות את תקופת המבצע ו\או ימי המבצע, לרבות שעות המבצע, כולם או חלקם, ותהיה רשאית להאריכם, לקצרם או לבטלם באופן מוחלט ולמשתתף ו\או מי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו\או תביעה ו\או דרישה כלפי החברה בגין כך.
1.6 “דף המבצע” – העמוד בו פורסם המבצע ובו יתבקשו המשתתפים לבצע הרשמתם למבצע. העמוד מופיע בכתובת: https://www.facebook.com/Gadgety
1.7 “המשתתף” – כל אדם אשר הינו תושב ישראל ו\או אזרח ישראל על פי כל דין, אשר עמד בתנאים המוצגים בתקנון זה, לרבות מסירת פרטיו האישיים במלואם ובמדויק ואשר הינו חבר של עמוד Gadgety בכתובת: https://www.facebook.com/Gadgety אשר ברשת החברתית “פייסבוק” ועומד בכללי פייסבוק ורשום בשמו כפי שזה מופיע בתעודת הזהות שלו או בתרגום המדויק של שמו לאנגלית. עובדי האתר ו\או החברה וספקיה, בני משפחותיהם, מנהלי החברה ובעליה אינם רשאים להשתתף במבצע.
1.8 “פעילות הפרס” – הפעילות בה יש להשתתף כפי שהוגדרה בדף המבצע באתר לשם השתתפות במבצע.
1.9 “מועמד לזכיה” – בתום המבצע ייבחר זוכה יחיד על ידי חבר של שני שופטים מטעם החברה מתוך המשתתפים ב“פעילות הפרס” כפי שזו מופיעה בדף המבצע ועל פי שיקול דעתם של חבר השופטים בלבד.
1.10 “הפרס” – מועמד יחיד לזכיה יזכה ברובוט צעצוע Anki Cozmo מתנת העוזרת לחברה. החברה רשאית לשנות ו\או להחליף את הפרס לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום עדכונים בנושא בדף המבצע ו\או בכל ערוץ הזמין לחברה באתר.

2. כללי

2.1 כל האמור בתקנון זה הינו בלשון זכר מתוך טעמי נוחות בלבד, אך כולל גם פניה בלשון נקבה ו\או רבים.
2.2 לזוכים בפרס לא תינתן האפשרות להמירו ו\או להחליפו לכל פרס אחר ו\או לתמורה כספיות בכל אופן שהוא.
2.3 בכל מקרה של סתירה ו\או אי התאמה בין הנאמר בתקנון זה ובין פרסומים אחרים שיוצגו באתר או בכל דרך אחרת, ייגברו הוראות תקנון זה לכל עניין, זאת למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה.
2.4 החברה רשאית להחליף ו\או לעדכן ו\או לשנות תנאי תקנון זה בכל עת במהלך המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי. על המשתתף במבצע יחולו תנאי התקנון על פי הנוסח המעודכן ביותר הזמין באתר, אף אם המשתתף או כל אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.
2.5 לא ניתן לערער על תוצאות המבצע, החלטות השופטים במבצע או בכל עניין אחר הנוגע לבחירת הזוכים במבצע. כל ההחלטות הנוגעות לבחירת הזוכים במבצע הינן סופיות ומוחלטות.

3. השתתפות במבצע ובחירת הזוכה

3.1 השתתפות במבצע כרוכה בהתחברות לחשבון הפייסבוק של המשתתף במבצע וגלישה לדף המבצע. על מנת להשתתף במבצע, על הגולש להירשם לאתר פייסבוק בהתאם ובכפוף להוראות אתר זה.
3.2 בעצם ההשתתפות בפעילות המבצע, מאשר המשתתף ומקבל על עצמו בנוסף לתנאי תקנון זה גם את תנאי השימוש של “פייסבוק” במלואם. מובהר בזאת כי עורך המבצע יהיה רשאי לפסול מועמד בגין אי עמידה בתנאי התקנון ו\או אתר פייסבוק.
3.3 הגולשים יהיו מועמדים לזכיה רק לאחר שהגיבו לפוסט שפורסם בדבר המבצע בדף המבצע ברשת החברתית. עורך המבצע רשאי לפסול משתתף ו\או משתתפים שביצעו יותר מתגובה אחת לשם הרשמתם כמועמדים למבצע על פי שיקול דעתו וללא עוררין.

3.4 חבר השופטים יבחר זוכה יחיד מתוך כלל המועמדים לזכיה אשר הגיבו כנדרש בפוסט פרסום
המבצע בדף המבצע באתר ושפרטיהם האישיים זמינים עבור עורך המבצע במלואם ובמדויק, כל
זאת על-פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע.
3.5 יובהר כי אין על המשתתפים במבצע לכתוב או להעלות כל דבר הכולל תוכן אשר פרסומו או
שימוש בו עשוי להתפרש כהפרת זכויות של כל צד שלישי שהוא ו\או תוכן מעליב, פוגעני, שקרי,
מטעה ו\או מפר כל דין או הסכם אחר. עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות להסיר כל תוכן
המתואר בסעיף זה מדף המבצע ולפסול את המשתתף מהמבצע על פי שיקול דעתו הבלעדי.
3.6 לזוכה תישלח הודעה דרך בדבר זכיתו דרך הודעה פרטית ברשת החברתית.
3.7 על הזוכה להגיב להודעה שתישלח אליו דרך פייסבוק תוך 24 שעות מרגע שליחת
ההודעה.
3.8 משתתף שנבחר כזוכה ולא אותר ו\או לא השיב להודעת הזכיה שנשלחה אליו ו\או לא עמד בתנאי תקנון זה – תיפסל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו\או פרס חלופי ו\או כל פיצוי שהוא.
3.9 לאחר שאותר הזוכה, יתבקש לספק לעורך המבצע או מי מטעמו פרטים אישיים לשם זיהוי
ולצורך יצירת קשר לצורך חלוקת הפרס, לרבות שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני תקינה, מספר
טלפון פעיל ותקין וכתובת תקינה. החברה שומרת לעצמה האפשרות לדרוש פרטים אישיים
נוספים לרבות צילום ת”ז וכיו”ב, לשם ביצוע אימות פרטיו האישיים. הזוכה במבצע מאשר כי
פרטיו יועברו לידי נציג העוזרת לחברה לצורך חלוקת הפרס.
3.10 במידה ולא יצר קשר הזוכה שנבחר ו\או לא סיפק פרטים אישיים לצורך זיהוי ו\או לשם משלוח
הפרס, רשאי עורך המבצע לפסול זוכה זה מהמבצע.
3.11 במידה ונפסל המשתתף במבצע שהוכתר כזוכה, ייבחר משתתף אחר לזכיה בפרס על פי שיקול
דעתו הבלעדי של עורך המבצע.

4. הפרסים ואופן קבלתם

4.1 לזוכה במבצע יוענק פרס רובוט צעצוע Anki Cozmo מתנת העוזרת לחברה.
4.2 הזוכה בפרס אינו רשאי להעביר את זכותו לפרס לכל אדם אחר. אי ניצול הפרס במועד המתואר
בתקנון זה הינו באחריותו של הזוכה בלבד.
4.3 הזוכה מוותר בזאת על כל טענה כלפי החברה ו\או מי מבאיה ביחס לטיב ו\או איכות הפרס ופוטר
בזאת את החברה מאחריותה לפרס.
4.4 עורך המבצע יהיה רשאי לשנות ו\או להחליף את הפרס בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי
ללא עוררין.
4.5 הפרס יוענק לזוכה על-ידי העוזרת לחברה ובתיאום מראש עמה בלבד שייעשה החל מתאריך ה-12.12.2018.
4.6 העוזרת לחברה תשלח לזוכה את הפרס בכל דרך בה תבחר, בין אם במשלוח (לרבות דרך דואר
ישראל) ובין אם בדרישה להגיע למשרדי החברה בישראל או לכל מיקום אחר כנדרש לצורך קבלת
הפרס.
4.7 משתתף במבצע שנבחר כזוכה ולא מסר פרטים מלאים ותקינים לשם יצירת קשר והעברת הפרס,
תיפסל מועמדותו לזכייה באופן מיידי וללא עוררין.
4.8 המשתתף ו\או המשתתפים במבצע מאשרים לעורך המבצע לפרסם את שמם המלא בכל אמצעי
מדיה אפשרי בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע.
4.10 עורך המבצע רשאי לבחור שלא לחלק את הפרס על פי שיקול דעתו הבלעדי.
4.11 על הזוכה לחתום על טופס אישור קבלת הפרס במעמד החלוקה.

5. פטור מאחריות

5.1 כל תקלה ו\או טעות ו\או שיבוש שייגרמו במהלך המבצע ו\או ההרשמה למבצע ו\או בקליטת
מלוא הפרטים הדרושים לצורך השתתפות במבצע, תביא לפסילת ההשתתפות במבצע. מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהיו עורך המבצע אחראי וכל הפועל מטעמו אחראים לכל נזק,
בין אם ישיר ו\או עקיף, לכל הוצאות ישירות ו\או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה
ו\או שיבוש ו\או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה ו\או נזק העשויים להגביל את
יכולתו של משתתף להשתתף במבצע.
5.2 מובהר כי החברה וכל הפועל מטעמה אינם אחראים לטיב ו\או איכות הפרסים המוצעים
במסגרת המבצע ואינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי נזקים, הוצאות ותקלות בקשר עם
הפרסים ו\או השימוש בהם. השימוש בפרסים יהיו באחריות הזוכים בלבד ולזוכה ולכל מי מטעמו
לא תהיה כל דרישה ו\או טענה ו\או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה באשר לכל נזק ו\או
הוצאה ו\או פגיעה ו\או הפסד בקשר לשימוש בפרס.
5.3 המשתתף מסכים כי יהיה עליו לשפות את החברה בגין כל נזק ו\או הפסד ו\או הוצאה ו\או פגיעה ו\או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה על ידו.

6. שונות

6.1 בהשתתפותו במבצע זה מצהיר, מסכים ומאשר כל אחד מהמשתתפים כי קרא את תקנון
המבצע וכי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו, וגם במידה שלא קרא את התקנון בחלקו או
במלואו, הוא מסכים כי יחול עליו התקנון ויחייבו לכל עניין.
6.2 כל המשתתף במבצע זה מצהיר, מסכים ומאשר כי כל הפרטים שמסר ו\או ימסור במסגרת
המבצע הינם נכונים ומדויקים.
6.3 כל המשתתף במבצע זה מצהיר, מסכים ומאשר כי ההחלטה הנוגעת לבחירת הזוכים
במבצע על-ידי החברה הינה סופית, מחייבת ובלתי ניתנת לערעור ו\או לתביעה.
6.4 סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ודבר הנוגע לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט
המוסמכים בישראל ועל פי הדין הישראלי בלבד.

גאדג'טי | Gadgety
ניווט באתר
קטגוריות
גאדג'טי
חיפוש כתבות